Landhuis Hefswal
Landgoed ter Wupping
Erve Oostwold
Huningaheerd Beerta
Prijzen en boeken Kok aan huis

Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Romantische Rijksmonumenten

Artike 1. Begrippen

Huurder is een natuurlijk persoon (ouder dan 18 jaar) die een vakantiehuis van Romantische Rijksmonumenten huurt of gaat huren. Onder huurder worden ook bedoeld al diegenen die samen met de huurder die de boeking doet tijdens de gehuurde periode in het vakantiehuis verblijven.

Verhuurder is de eigenaar of diens vertegenwoordiger, Romantische Rijksmonumenten

Host(ess) is de persoon die namens de verhuurder de dagelijkse taken van beheer in het vakantiehuis heeft en die voor de gasten aanspreekpunt is in praktische zaken.

 

Artikel 2. Boeken

Artikel 2, lid 1

Huurders boeken via de mail of online via https://romantischerijksmonumenten.nl/.

Artikel 2, lid 2

De vakantiehuizen worden vanwege de rust niet verhuurd aan groepen waarvan de oudste jonger is dan 25 jaar.

Artikel 2, lid 3

De huurder zal voor het maken van de reservering en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens verstrekken. Na plaatsen van de reservering online ontvangt de huurder ter bevestiging een reserveringsaanvraag. Als deze aanvraag door Romantische Rijksmonumenten wordt goedgekeurd ontvangt de huurder een reserveringsbevestiging.

Artikel 2, lid 4

De huurovereenkomst komt tot stand nadat Romantische Rijksmonumenten de reservering heeft goedgekeurd en de huurder 50% van de kale huursom heeft betaald. Zonder betaling komt de huurovereenkomst te vervallen.

Artikel 2, lid 5

De huurder ontvangt op dat moment een betalingsbevestiging.

Artikel 2, lid 6

Degene die de boeking uitvoert is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de boeking voortvloeien. Indien de boeking wordt gedaan door meerdere personen dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de boeking voortvloeien.

Artikel 2, lid 7

Indien het verblijf in het vakantiehuis later wordt gestart of eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen data als vermeld in de reserveringsbevestiging, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of de extra kosten.

Artikel 2, lid 8

Elk vakantiehuis mag maximaal worden gebruikt door het aantal gasten dat bij de boeking is overeengekomen. Gebruik door meer gasten is slechts toegestaan indien hiervoor door de verhuurder schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 2, lid 9

Het is verboden om tenten, caravans en dergelijke op het terrein van het vakantiehuis te plaatsen. Verhuurder en host(ess) hebben het recht om de huurder te sommeren deze te verwijderen. Als de huurder aan deze sommatie geen gehoor geeft, hebben verhuurder en hostess het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de huurder verplicht om het vakantiehuis direct te verlaten.

 

Artikel 3. Betalen

Artikel 3, lid 1

Na goedkeuring van de boekingsaanvraag door Romantische Rijksmonumenten dient de huurder binnen 48 uur 50% van de kale huursom te betalen. Zonder betaling komt de boeking te vervallen.

Artikel 3, lid 2

Het restant van de huursom en de extra kosten (zie artikel 7 en 8) dienen uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum te zijn betaald.

Artikel 3, lid 3

Bij boeking binnen 4 weken voor aanvangsdatum moeten direct bij de boeking de gehele huursom plus de extra kosten worden betaald.

Artikel 3, lid 4

Bij een niet tijdige betaling van het restant van de huursom en de extra kosten is de huurder in verzuim. Hij wordt hiervan per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 48 uur te betalen. Indien de betaling uitblijft, kan de huurder geen aanspraak maken op gebruik van het vakantiehuis en blijft hij het restant van de huursom verschuldigd.

 

Artikel 4 Indeplaatsstelling

Artikel 4. Lid 1

Tijdig voor de aanvang van het verblijf kan de huurder zich laten vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:

 • Een verzoek tot indeplaatsstelling wordt uiterlijk 7 dagen voor het begin van de boekingsperiode ingediend bij Romantische Rijksmonumenten
 • De voorwaarden verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling
  • De oorspronkelijke huurder en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom en de extra kosten neemt en voor

Artikel 4. Lid 2

Het is de huurder niet toegestaan om het vakantiehuis of delen daarvan onder te verhuren.

 

Artikel 5. Annuleren

Artikel 5, lid 1

Wij raden de huurder met klem aan om een annuleringsverzekering af te sluiten omdat annuleren de huurder anders veel geld kan kosten.

Artikel 5, lid 2

De huurder kan kosteloos annuleren binnen 48 u na het tot stand komen van de boeking. Dit kan alleen bij boekingen waarvan de aankomstdatum later is dan 4 weken van de boekingsdatum.

In geval van annuleren binnen 48u dient Romantische Rijksmonumenten de reeds betaalde huursom binnen 7 dagen terug te storten.

Artikel 5, lid 3

Bij annuleren tussen 48 uur na boeking en de aankomstdatum bedragen de kosten van annulering de kale huursom.

De eventueel betaalde extra kosten (zie onder) worden door Romantische Rijksmonumenten teruggestort.

 

Artikel 6. Wijzigen of OPzegging door Romantische Rijksmonumenten

Artikel 6, lid 1

Romantische Rijksmonumenten heeft het recht om de boeking wegens gewichtige omstandigheden na de boeking te wijzigen of ongedaan te maken. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan:

 1. Onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat Romantische Rijksmonumenten niet in staat is het vakantieverblijf voor de boekingsperiode aan te bieden.
 2. Kennelijke omissies in de aanbieding van de huurprijs.
 3. De boeking voldoet niet aan de voorwaarden voor verhuur van het vakantieverblijf
 4. De huurder staat op de ‘niet meer welkom’ lijst.

Artikel 6, lid 2

In geval van de situatie onder a, b en c overlegt Romantische Rijksmonumenten met de huurder.

Artikel 6, lid 3

Indien enige omstandigheid als benoemd in artikel 6.1 a-c annulering van het gehuurde vakantiehuis noodzakelijk maakt, zal de huurde hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Romantische Rijksmonumenten zal de huurder een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Als de huurder dit alternatief niet aanvaardt of als Romantische Rijksmonumenten geen geschikt alternatief kan aanbieden, zal het reeds betaalde bedrag binnen 7 dagen worden teruggestort. De huurder heeft jegens Romantische Rijksmonumenten geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

Artikel 7. Extra kosten Artikel 7, lid 1 Service kosten

De servicekosten zijn een onlosmakelijk deel van totale huursom. Zij omvatten de kosten van eindschoonmaak, beddengoed en keukenlinnen, de ontvangst door en telefonische beschikbaarheid van de host(ess) en het beheer. De bedden zijn bij aankomst opgemaakt.

Artikel 7, lid 2 Energie

De energiekosten worden per nacht berekend en wisselen per seizoen. .

Artikel 7, lid 3 Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt door de verhuurder geïnd en afgedragen aan de gemeente. De hoogte wisselt per gemeente

Artikel 7, lid 4 Toeslag voor honden

Voor honden wordt een kleine toeslag per verblijf gevraagd.

 

Artikel 8. Waarborgsom en schade

Artikel 8, lid 1

De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na vertrek op de bankrekening van de huurder teruggestort, tenzij er schade aan het vakantiehuis wordt vastgesteld of er in het huis aanwezige zaken worden vermist. In dat geval wordt de waarborgsom ingehouden en worden de kosten van de schade of vermissing van de waarborgsom afgetrokken.

Artikel 8, lid 2

Als het huis overmatig vuil wordt achtergelaten worden hiervoor extra schoonmaakkosten berekend. Als het beddengoed zodanig vervuild of beschadigd is dat dit niet meer kan worden hersteld, worden de kosten voor vervanging op de borg in mindering gebracht.

Artikel 8, lid 3

De huurder is verplicht om zich te verzekeren tegen onverhoopte schade in en aan het vakantiehuis. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen dekken deze schade niet. Sluit daarom een reisverzekering af die schade aan een vakantiehuis dekt.

Artikel 8, lid 4

Schade en gebreken die niet binnen 24 uur na sleuteloverdracht aan de verhuurder of hostess zijn gemeld worden verondersteld door huurders te zijn veroorzaakt.

Artikel 8, lid 5

Mocht er onverhoopt schade zijn ontstaan dan meldt de huurder deze bij vertrek aan de hostess. Als de schade niet is gemeld en pas wordt vastgesteld na vertrek van de huurder zal de hostess de huurder van de vastgestelde schade op de hoogte stellen.

Artikel 8, lid 7

De host(ess) en de huurder maken gezamenlijk foto’s van de schade en maken gezamenlijk een schadeformulier op dat door beiden wordt ondertekend. Als schade pas na vertrek van de huurder wordt vastgesteld, dan wordt de huurder daarvan telefonisch of per mail op de hoogte gesteld.

Artikel 8, lid 8

Zodra de kosten van herstel of vervanging bekend zijn stuurt de verhuurder de nota naar de huurder.

Artikel 8, lid 9

De borg wordt ingehouden tot het bedrag van de schade bekend is.

De kosten van de schade worden met de borg verrekend en het resterende bedrag wordt teruggestort.

Als het schadebedrag hoger is dan de borg, dan ontvangt de huurder daarvan een factuur. De huurder is aansprakelijk voor het voldoen van de kosten.

De huurder handelt de schade verder af met de verzekeraar. De verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 9. Huisregels en gebruiksaanwijzingen

Artikel 9, lid 1

Na betaling van de resterende huursom stuurt Romantische Rijksmonumenten de huurder de huisregels en gebruiksaanwijzingen per email. Deze regels beschrijven onder andere de hygiëne regels rond de wellness en het zwembad. De huurder dient zich aan deze regels te houden.

Artikel 9, lid 2

De kwaliteit van het zwembadwater wordt continue op afstand gemonitord. Ook kan er onverwacht een externe controle plaats vinden. Dit zijn provinciale regels. In geval van ernstige vervuiling behoudt Romantische Rijksmonumenten het recht het zwembad per direct te sluiten.

Artikel 9, lid 3

Zwemmen is op eigen risico. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder toezicht van een volwassene van het zwembad gebruik maken. Duiken is verboden.

 

Artikel 10. Opleveren van het vakantiehuis

Bij verlaten van het vakantiehuis zorgt de huurder ervoor dat

 • het huis bezemschoon wordt achtergelaten
 • de meubels op hun oude plaats terug worden gezet
  • er geen vuil servies of bestek wordt achtergelaten. De huurder mag dit wel voor vertrek in de vaatwasser doen en deze aanzetten.
  • alle vuilnis in de daarvoor bestemde zakken in de container is gedeponeerd
  • alle lege flessen in de daarvoor bestemde bakken staan
  • de barbecue is leeggehaald en schoongemaakt

 

Artikel 11. Overlast

Gedraag u zodanig dat u geen overlast bezorgt aan de buren.

 • Als u met een gezelschap buiten zit, bedenk dan dat geluid op het platteland ver draagt. Het is niet toegestaan om ’s avonds buiten zodanig luidruchtige gesprekken te voeren dat u overlast bezorgt aan de buren.
 • De huizen van Romantische Rijksmonumenten zijn geen feestlocatie. Het is niet toegestaan om buiten muziek te maken. Wij hebben daar geen vergunning voor. Muziek die binnen wordt afgespeeld mag buiten niet hoorbaar zijn. Het gebruik van speakers is niet toegestaan.

 

Sanctie

Indien u één van deze regels niet naleeft kunnen wij u een waarschuwing geven. U bent dan in overtreding. Als u daar geen gehoor aan geeft kunnen wij éénzijdig de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot de groepsaccommodatie ontzeggen.

 

Artikel 12. Algemeen

Romantische Rijksmonumenten is niet aansprakelijk voor uitval van Nutsvoorzieningen zoals water, gas of elektra.


 

Romantische Rijksmonumenten, www.romantischerijksmonumenten.nl
Email: romantischerijksmonumenten@gmail.com
Adres: Weesperzijde 79-4, 1091 EJ Amsterdam.
Snameduo V.O.F. KvK-nummer 01176583 Bankrekening nummer NL19INGB0007753664

Recreatie in een Rijksmonument

Alle vier de Rijksmonumenten zijn verbouwd tot luxueuze 5-sterren groepsaccommodaties met veel privacy en een groot eigen grondgebied. U huurt het monument in zijn geheel en hoeft dus niets met anderen te delen. De vier boerderijen zijn voorzien van alle hedendaagse gemakken, waaronder een sauna, whirlpool en overdekt zwembad met verwarmd terras. De zwembaden zijn gecertificeerd en voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. De kwaliteit van het zwemwater wordt continu gemonitord door middel van een online elektronisch systeem. In alle boerderijen heeft iedere tweepersoonskamer een eigen badkamer. Er is draadloos internet in alle kamers, een goed geoutilleerde keuken, breedband TV, WIFI en een speelschuur met zandbak en tafeltennistafel voor de kinderen. Catering op maat is in overleg beschikbaar.

Romantische Rijksmonumenten verhuurt niet aan groepen jongeren (oudste persoon jonger dan 25 jaar).